Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá v MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v posledním platném znění. Dále na základě pokynů zřizovatele MŠ Statutárního města Pardubice, dohody o počtu dětí v MŠ a dle Kriterií přijímacího řízení Mateřské školy Pardubice, Na Třísle 70.

Každý rok určí zřizovatel MŠ termín zápisu dětí do MŠ. Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu, pohrát si a dozvědět se potřebné informace.

V mateřské škole se koná "Den otevřených dveří" dne 27.3.2024 od 10.00 do 11.00 hod.

Zákonní zástupci si stáhnou z webových stránek ​zapisyms.pardubice.eu Žádost o přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2024 - 2025. Tuto žádost po vygenerování vytiskněte a nechte potvrdit dětským lékařem. Řádně vyplněnou žádost předají zákonní zástupci v určeném termínu zápisu do MŠ + ostatní potřebné kopie dokladů viz. ​zapisyms.pardubice.eu

V případě podání více přihlášek upřesněte, kterou MŠ preferujete na 1. místě.

Přihlášky na nový školní rok 2024/2025 budou ke stažení na www.zapisyms.pardubice.eu od 22.4.2024. ZDE NAJDETE POTŘEBNÉ INFORMACE!

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2023/24 bude probíhat v mateřské škole ve dnech:

 • od 13. května 2024 od 8.00 do 12. 30 hodin, od 13.00 do 16.00 hodin
 • do 14.května 2024 od 8.00 do 12.30 hodin, od 13.00 do 16.00 hodin

ŽÁDOST PODANÁ MIMO TERMÍN JE NEPLATNÁ!

Podání žádosti je možné

 • datovou schránkou (od soukromé osoby - nikoliv pracovní) ID datové schránky : qk9giy8
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý email)
 • poštou - doporučujeme zaslání doporučeně
 • osobním podáním s rezervací do MŠ ve dnech a hodinách výše určených. Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele, rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte ( např originál potvrzení z ohlašovny pobytu, doklad o bydlišti (kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu).

Předpokládaný počet volných míst pro rok 2024/25 je 26.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE JE 10 MÍSTNÝ IDENTIFIKÁTOR Z ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE !!!

Výsledky přijímacího řízení na šk. rok 2023 - 24

 • počet žádostí:  91
 • počet přijatých dětí: 29
 • počet nepřijatých dětí: 19
 • počet dětí přijatých na jinou MŠ: 43
 • počet dětí přijatých k individ. vzdělávání: 0
 • (informace v přiložených souborech vyvěšených dne  30.5.2023

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na informační tabuli u vchodu do mateřské školy po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.

V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ podle vydaných Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Pardubice, Na Třísle 70. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy (na základě Kritérií Mateřské školy Pardubice, Na Třísle 70.) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. MmP nahlásí případný počet volných míst (a toto aktualizuje).

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.